Dagens aktiviteter

onsdag, 21-03-2018
16:30-19:30 Skolefest 2.-3. klasse (danser i Olympen) 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C AA, AF, AJ, ALC, AM, ANN, AO, BJ, BK, BL, BRH, CAS, CG, CH, CHA, CK, CL, CV, DIT, DT, FLO, GAS, HB, HD, HG, HH, HM, HS, HT, IE, JA, JB, JC, JF, JH, JHA, JP, KA, KB, KE, KG, KIA, KIK, KR, LAF, LD, LI, LT, LTU, MAJ, MB, MBM, MG, MHM, MO, MS, MSA, OC, PF, PH, PR, RAK, RBK, RJG, RPC, RRV, RTP, SBU, SC, SD, SH, SJ, SRC, SØ, VF, VI, XAL, XCF, XEK, XKI, XLH, XMK, XMM, XNT, XTB, XTJ, KS
18:30-22:00 Skolefest 6.-7. klasse (danser i Olympen) 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C AA, AF, AJ, ALC, AM, ANN, AO, BJ, BK, BL, BRH, CAS, CG, CH, CHA, CK, CL, CV, DIT, DT, FLO, GAS, HB, HD, HG, HH, HM, HS, HT, IE, JA, JB, JC, JF, JH, JHA, JP, KA, KB, KE, KG, KIA, KIK, KR, LAF, LD, LI, LT, LTU, MAJ, MB, MBM, MG, MHM, MO, MS, MSA, OC, PF, PH, PR, RAK, RBK, RJG, RPC, RRV, RTP, SBU, SC, SD, SH, SJ, SRC, SØ, VF, VI, XAL, XCF, XEK, XKI, XLH, XMK, XMM, XNT, XTB, XTJ, KS