Specialcentret

Elever, der har faglige vanskeligheder i dansk eller matematik, kan indstilles til specialundervisning i fagene. En skriftlig indstilling udarbejdes kun med tilladelse fra forældrene.

Formålet med specialundervisningen er at arbejde målrettet med elevens specifikke faglige vanskeligheder med udgangspunkt i de ressourcer, eleven har på området. Undervisningen foregår enten som én til én undervisning, holdundervisning eller som støtte i klassen.

Arbejdet i Specialcentret er, som udgangspunkt, delt op i 2 moduler - fra sommer til jul og fra jul til sommer.

Det kan dog forekomme, at en elev påbegynder eller ophører med at modtage specialundervisning midt i et modul efter aftale med lærere og forældre.

Lærerne i Specialcentret informerer forældre og elev om forløbet og udarbejder en evaluering ved modulets afslutning.

Eleverne modtager skema og information ved påbegyndt modul.

Det tilstræbes, at specialundervisningstimerne placeres sammenfaldende med klassens timer i det pågældende fag. Det kan dog være nødvendigt også at placere timer efter skoletid eller i andre fag. Her må forældre og elev i samarbejde med faglærer følge op på den undervisning, der ikke er modtaget i klassen.

Når skolens fagpersoner har vurderet, at en elevs vanskeligheder er af en sådan grad og karakter, at eleven bør modtage specialundervisning i en eller flere perioder, forventes det at forældre og elev er indstillede på at modtage den ekstra ressourcetildeling.

Lærerne i Specialcentret fungerer også som rådgivere for lærere, elever og forældre.

Individuel læsetestning/ordblindediagnosticering foretages tidligst i 3. kl. af testlærer fra Specialcentret.

Klassegruppeprøver i læsning og stavning tages af testlærer, læsevejleder eller dansklærer.

Dansk

Som forebyggende indsats i forhold til elever, der i risiko for at udvikle læse-stavevanskeligheder, har Specialcentret to tiltag i 1. kl:

1. Bogstav-/lydtræningskursus for max. 12 elever, 3 timer om ugen i et modul

2. Læseløft 1/2 times én til én undervisning for 9 elever, 3-4 dage om ugen, 20 uger i to moduler

 

Fra 2. kl. er der mulighed for, at elever med specifikke faglige vanskeligheder kan modtage specialundervisning alene eller i mindre grupper 1-3 timer ugentligt.

I 3.-7. kl. er der foruden den almindelige specialundervisning også perioder med det intensive kursusforløb VAKS (valg af afkodningsstrategi). VAKS-holdet kan sammensættes af elever fra forskellige klassetrin.

Matematik

Skolens elever kan som udgangspunkt indstilles til støtte i matematik hele vejen igennem skoleforløbet. Er der stort pres på centret prioriteres de yngste elever.

Indstillingen foretages af klassens matematiklærer efter samråd med elevens forældre.

Der benyttes en særlig skabelon til indstillingen som matematiklæreren finder i beskedafsnittet på SkoleIntra.

Timetallet vil normalt være 1-2 lektioner pr. uge. Timer tildeles som udgangspunkt for et modul, hvorefter den faste matematiklærer efter samråd med forældrene og specialcenterlæreren kan genindstille eleven til videre undervisning. Modulerne vi arbejder med er:

Modul 1: sommer-jul
Modul 2: jul-sommer

Matematiklærerne på specialcentret underviser også i skolens øvrige klasser, hvilket betyder, at lærernes timer i centret skemalægges som en ligeværdig del af skolens almindelige skemalægning. En konsekvens heraf er, at nogle lektioner i specialcentret kan ende med at ligge udenfor elevens klassens matematiktimer eller helt udenfor skoletid, hvilket man skal være indstillet på, når man søger om tildeling af støttetimer på specialcentret. Hvor det kan lade sig gøre skemalægges timerne altid, så der er sammenfald med elevens klasses matematiktimer.

Bemærk, at undervisningen i de tilfælde, hvor støtteundervisningen falder sammen med klassens matematiktimer, kan planlægges så den udføres i eller udenfor klassen.

Undervisningen på specialcentret vil altid tage udgangspunkt i elevens matematiske niveau, uafhængigt af resten af klassens niveau. Således vil en del af undervisningen kunne tage udgangspunkt i klassens undervisningssystem og klassens aktiviteter, mens en anden og vigtig del tager sit udgangspunkt i særligt materiale og udvalgte aktiviteter, der har som mål at afhjælpe konstaterede specifikke faglige vanskeligheder.

Der foregår en løbende evaluering mellem speciallæreren og klassens matematiklærer, idet kontakten mellem skole og hjem – også selv om man går til støtteundervisning – altid vil foregå i dialog mellem klassens faste matematiklærer og elevens forældre.

Ud over den almindelige specialcenter støtteundervisning er der på Frederikssund Private Realskole et særligt kursus, der på baggrund af en test tilbydes ganske få udvalgte 2. klasses elever. Kurset benævnes TIM (Tidlig Indsats i Matematik). Kurset er et godt tilbud til elever, der har behov for at få de allermest grundlæggende ting repeteret og indlært.

Aflysninger

I situationer, hvor skolen akut mangler vikarer kan man opleve, at lærerne fra støttecentret benyttes til dette. I disse tilfælde aflyses støttetimerne. Den slags aflysninger er uundgåelige, men begrænses mest muligt.