Principper for skole/hjem-samarbejde på FPR

Samarbejde mellem skole og hjem spiller en vigtig rolle for elevens faglige og personlige udvikling.

Formålet med principperne for samarbejde er, at tydeliggøre forventninger og fremme et samarbejde mellem skole og hjem, der bygger på gensidig tillid, respekt og åbenhed i en tæt og forpligtende dialog.                             

Det gode samarbejde skal sikre at vi i fællesskab gør vores bedste for at leve op til skolens værdigrundlag og formål. Det er skolens ansvar at fastlægge mål og planer og foretage evalueringer af elevens udbytte af skolegangen - det er forældrenes ansvar at samarbejde om at nå disse mål.

For at kunne indgå aktivt i skole/hjem-samarbejdet skal forældrene løbende orienteres om skolens dagligdag og virke.

           Det er skolens ansvar at orientere - det er forældrenes ansvar at holde sig orienteret

Skolen har et højt informationsniveau. Forældrene skal vide, hvad de kan forvente af skolen og hvad skolen forventer af dem. Kommunikation mellem skole og hjem forventes af foregå konstruktivt og respektfuldt.

Nedenfor er det muligt at orientere sig i yderligere information om skole/hjem -samarbejdet samt gældende kommunikationspolitik.


Skole/hjem-samarbejde på FPR

   Skole/hjem-samarbejde- Klassen

   Skole/hjem-samarbejde-Eleven

   Evaluering

   Skole/hjem-samarbejde – Elever med særlige behov

   Kommunikationspolitik


Skole/hjem-samarbejde -  Klassen

Forældremøder:

Alle møder, der omhandler klassens liv og dagligdag, afholdes på skolen med deltagelse af klasselærere evt. primærpædagog og evt. indbudte faglærere eller ressourcepersoner. Repræsentant fra ledelsen kan deltage efter aftale.

Der afholdes et planlagt årligt forældremøde af 2 timers varighed i begyndelsen af skoleåret for 0.-9. årgang og yderligere et planlagt forældremøde for 0.-3. årgang efter jul.

Møder kan afholdes med fælles opstart i salen for hele årgangen.

For 00. kl., som begynder i Forårs SFO 1. maj, afholdes der både et forældremøde i juni måned og et i 0. kl. i september.

 

Inden forældremødet:

Der indkaldes til forældremøder via ForældreIntra. Der lægges tilmelding ud. Det forventes, at minimum en forældre pr. elev deltager.

Klasselærerne kontakter forældrerepræsentanten for at høre, om der er et ønske om at få punkt på dagsordenen. Emnet skal være egnet til at bringe op på et fælles forældremøde. Dette vurderer lærerne.

Klasselærerne kan forberede emner til gruppedrøftelse i forældregruppen. Dette kan være i samarbejde med forældrerepræsentanten.

Forældrerepræsentanten har et obligatorisk punkt, hvor der orienteres om forældrerepræsentantskabet, og hvor der gives udtryk for, om man ønsker at fortsætte på posten.

Klasselærerne udarbejder en dagsorden med de punkter, der er obligatoriske: Information fra forældrerepræsentanten med valg af repræsentant samt supplerende aftaler om klassekasse, årets gang i klassen, anderledes dage og uger, ugeplaner og lektier, trivselsarbejdet, socialt fokuspunkt, portfolio m.m.

Endelig dagsorden udsendes senest 3 hverdage inden mødet. Beslutningsreferat fra mødet skrives ind i dagsordenen. Klasselærerne lægger referatet på ForældreIntra.

Klassens lærere kan, i samråd med skolens ledelse, til hver en tid beslutte at indkalde til ekstraordinært forældremøde i løbet af skoleåret.

 

Forældrerepræsentantens rolle- klik

 

Tilbage til menu


Skole/hjem-samarbejdet – Eleven

Daglig kontakt

Den daglige kontakt mellem skole og hjem går via ForældreIntra. Dette erstatter den fysiske kontaktbog. SFO benytter desuden Tabulex.

Kommunikationsvej

Forældre er altid velkomne til at henvende sig til skolen for en drøftelse af særlige problemstillinger af betydning for barnets skolegang og trivsel, ligesom skolen vil henvende sig til forældrene, såfremt det skønnes nødvendigt.

Der kan indbydes til ekstra møder med forældre, udover dem der ligger i skoleårets kalender.

Er man som forældre bekymret eller oplever en konflikt i forhold til skolen, er det nødvendigt og hensigtsmæssigt at kende kommunikationsvejen:

 • Ret i første omgang henvendelse til den lærer/pædagog, der er nærmest problemet og som henvendelsen er relevant for

 • Dernæst begge klasselærere

 • Til sidst skoleledelse

 

Tilbage til menu


Evaluering af elevens udbytte af skolegangen

Der afholdes skole-hjemsamtaler 2 gange årligt. En skole-hjemsamtale om efteråret og en Portfoliosamtale om foråret. En Portfoliosamtale er elevens selvevalueringssamtale med forældredeltagelse. Elev og lærere sørger her for forberedelsen frem mod samtalen.

 

Læs mere om Portfolio. Klik

 

    Ansvar i forhold til samtalerne:

 • Skolen tilstræber at der indkaldes til skole-hjemsamtaler og Portfolio i så god tid, at alle forældre har en reel mulighed for at deltage

 • Skolen afholder, som udgangspunkt, ikke erstatningssamtaler ved forældrefravær

 • Skolen vurderer løbende i dialog med forældrene, om der er brug for ekstra skole-hjemsamtaler for en elev

 • Skolen tilstræber, at der gennem samtalerne overleveres fyldestgørende viden om, hvordan forældre kan støtte deres barns læring samt viden om elevens faglige og personlige udvikling, og hvilke faglige og sociale mål der sættes for eleven.

   

Elevsamtale/læringssamtale

Læreren gennemfører læringssamtaler med eleverne i løbet af skoleåret. Læringssamtalerne afholdes i par eller individuelt efter klasselærerens vurdering. Parsamtaler dog tidligst fra 3.kl.

 

Tilbage til menu


Elever med særlige behov

Elever er forskellige, og skolen har en forpligtelse til at søge at tilrettelægge undervisningen, så alle kan lære noget og trives. Det betyder ikke, at alle skal lære det samme på samme måde, under samme vilkår og i samme tempo.

Det forventes, at skolens forældre har forståelse for børns forskellighed og ikke giver udtryk for holdninger eller drager forhastede slutninger, der kan føre til udelukkelse af andre.

For elever med særlige behov gælder det, at skole/hjem-samarbejdet vil være udvidet og periodevist intensiveret med meget tæt kommunikation. Ressourcepersoner inddrages i samarbejde.

 

Tilbage til menu


Kommunikationspolitik

Verden er i konstant forandring, og det er måderne at kommunikere på også. I bestræbelserne på at passe på alle med tilknytning til FPR arbejdes med afsæt i nedenstående:

Daglig kommunikation mellem skolens ansatte og skolens brugere (elever/forældre) foregår via SkoleIntra. Til opbevaring og deling af filer benytter og understøtter skolen arbejdet via OneDrive. Desuden er telefonopkald også en del af normal praksis ligesom breve benyttes i begrænset omfang.

Facebook/sociale medier

Hvis en klasse har en facebookgruppe, vil den ikke kunne administreres af en ansat men af et medlem af forældregruppen.

Billeder

Billedformidling fra skolens hverdag vil kun kunne foregå via SkoleIntra. I særlige tilfælde, og kun efter aftale med skolelederen, kan der dispenseres fra dette.

Forældrene har ved indskrivning udelukkende underskrevet tilladelse til at deres barns billeder må bruges på skolens hjemmeside, skolens foldere og andet skolemateriale.

Mailpolitik

Skolen har en mailpolitik, hvis formål er at fremme det gode samarbejde mellem hjem og skole via tydelig forventningsafklaring angående kommunikationen

 • Mail anvendes primært til meddelelser, afklaringer, korte beskeder og praktiske oplysninger. Ved henvendelser til klasselærere tilføjes begge klasselærere hver gang
 • En mail kan forventes læst indenfor 3 arbejdsdage. Gældende for ansatte såvel som forældre.

En mail kan forventes besvaret efter 5 arbejdsdage (i forbindelse med en lærers deltagelse i sprogskoler, udd. m.m. kan der forventes længere svartider)

 • Lærere og forældre kan periodevise aftale mere intensiv mailkorrespondance i forhold til indsats omkring en elev

 

Tilbage til menu